Program Picture

سپهر سخن - فصل ۱

قسمت ۲۵
۲۸ آبان ۱۳۹۸

«تو شاهد و عالم گواه که این مظلوم بعد از اشراق نیر آفاق از افق عراق به دو قاصد حقیقی و پیک معنوی در لیالی و ایام اهل ایران را به افق عنایت مقصود عالمیان دعوت نمود. آن دو پیک آمه و خامه بوده.»
در آخرین قسمت از فصل اول سپهر سخن، استاد بهرام فرید به این بیان مبارک حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان پرداختند و ما رو با مفاهیم اون بیشتر آشنا کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه