پرهیز از درماندگی امید به آینده

Program Picture

سربلندی ایران

پرهیز از درماندگی امید به آینده
۱۳ خرداد ۱۳۹۹

۱: یک آینده بسیار درخشان برای جهان که تک تک ما هم می‌تونیم، یعنی وظیفه داریم به رسیدنش کمک کنیم.
۲: باز گفت جهان، من با جهان کاری ندارم. اگه راست میگی، از مملکت خودمون بگو، مملکت ما چی؟ کار مملکت ما آخرش به کجا میکشه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه