Program Picture

دنیای زیبای ما

رفاقت جای رقابت
۱۲ تیر ۱۳۹۹

هدف از این قسمت، از بین بردن حس رقابت در کودک است و به درک مفهوم حقیقی دوستی همکاری کمک می‌کند. این که کودک چگونه دوست بهتری باشد کمک می‌کند تا مفهوم انسانیت را بهتر درک کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه