بنیادهای جامعه مدنی

Program Picture

راه تازه

بنیادهای جامعه مدنی
۰۷ اسفند ۱۳۹۵

موضوع این قسمت در ادامه‌ صحبت‌های هفته‌ گذشته است: بنیادهای جامعه‌ مدنی از دیدگاه حضرت بهاءالله در این قسمت از راه تازه. با هومن عبدی و استاد وحید خرسندی همراه شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه