Program Picture

دنیای فردای ما

نقش زنان در جامعه – بخش ۱

۱۹ آبان ۱۳۹۹

بخش اول گفتگو.

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقش مهم و حیاتی در سلامت روانی جامعه و خانواده دارند. مشارکت زنان در تحقق اهداف و نیاز‌های جوامع مترقی امروزی ارزنده است و بدون حضور زنان توسعه سراسری امکان پذیر نیست. اکنون نگاه جهان به سوی فعالیت زنان و پیشرفت آنان معطوف شده است. گرچه عدالت اجتماعی و تساوی جنسیتی در دستور کار جوامع قرار دارد، اما تا تحقق کامل آن نیاز به برنامه‌ریزی و آماده‌سازی بازار کار، افکار عمومی و سیاست‌گذاری در تمام جوامع حتی جوامع پیشرفته کنونی می‌باشد. در این برنامه، نقد و بررسی این موضوع را با شرکت‌کنندگان این هفته دکتر کیا منوچهری، متخصص طراحی نرم افزار و نیکا سعیدی، کارشناس ارشد صلح در سازمان ملل ادامه می‌دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه