دنیای فردای ما

Program picture

دنیای فردای ما

جهان در چنگ ویروس سریع الانتشاری گرفتار شده و بخش بزرگی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه بشری را به شدت مختل نموده است. ولی چگونه میتوان بحران کرونا را به فرصت تبدیل کرد؟ در این مجموعه لاله معینی پور و آذین ارباب در کنار مهمانانشان این پرسش را بررسی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه