Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره معنا و هدف زندگی
۲۴ مرداد ۱۳۹۹

امروز در مصاحبه با بهاره اردستانی، دانش آموخته فلسفه، درباره معنا و هدف زندگی گپی می‌زنیم. بهاره سعی می‌کنه روند تاریخی اجتماعی تکامل این پدیده رو بررسی کنه.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه