Program Picture

بهائیان

خلاقیت و استقامت بهائیان در ایران

۰۱ دی ۱۴۰۲

یک دیدگاه امیدوارانه نسبت به تحوّلات جهان ممکن است از نظر بسیاری ساده‌لوحانه یا خیالی به نظر رسد. با این حال، بهائیان این دیدگاه را فراتر از حرف و کلام نشان می‌دهند. ده‌ها سال اعمال و رفتار و ایمان فداکارانۀ آنها نشان می‌دهد که با استفاده از منابع معنوی چون خلاقیت، انعطاف‌پذیری و پشتکار می‌توان موانع را پشت سر گذاشت. هیچ چیز بهتر از وضعیت جامعۀ بهائی ایران از اواسط قرن نوزده این واقعیت را نشان نمی‌دهد. از زمان اعلان رسالت حضرت باب در سال ۱۸۴۴ حکومت و روحانیون ایران به هر وسیله‌ای متوسل شدند تا این جنبش را سرکوب کنند، جنبشی که امروزه با بیش از سیصد هزار پیرو به بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان ایران تبدیل شده است. اعلان اصل ظهور تدریجی حقیقت ادیان و اینکه پیامبری بعد از حضرت محمّد ظاهر شده است بدعت به نظر می‌آمد. دیدگاه آئین جدید در بارۀ آموزش جهانی، تصمیم‌گیری با مشورت، توانمندسازی بانوان و آمیختن و یگانگی مردم از همۀ نژادها و مذاهب، عمیقاً تهدیدی برای نظم عمومی محسوب میشد. بنا بر این، جامعۀ بهائی ایران در طول تاریخ خود با موجی از اعدام، حبس، شکنجه و خشونت، مصادرۀ اموال، تخریب گورستان‌ها، محرومیت از تحصیلات عالیه، عدم پذیرش در بسیاری از مشاغل و دیگر سرکوب‌های روشمند مواجه شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه