Program Picture

بهائیان

الزامات صلح واقعی

۲۹ دی ۱۴۰۲

در آثار بهائی به صلح جهانی به عنوان «هدف نهایی تمامی نوع بشر» و نیز به اصول اجتماعی لازم برای رسیدن به آن بسیار اشاره شده است. برخی از این اصول عبارتند از: جستجوی مستقل حقیقت، نوع بشر یک خانواده است، ترک همۀ تعصبات، لزوم هماهنگی علم و دین، برابری زنان و مردان، تعلیم و تربیت عمومی، وحدت زبان (پذیرش یک زبان کمکی جهانی)، از میان بردن فقر مفرط و ثروت بی‌اندازه، تشکیل محکمه‌ای جهانی برای رسیدگی به اختلافات بین ملل و تأکید بر اصل عدالت در روابط انسانی. بهائیان این اصول را صرفاً به عنوان آرزوهایی مبهم نمی‌بینند، بلکه آنها را اصولی ضروری و کاربردی برای ادارۀ امور افراد، جامعه و مؤسسات در نظر می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه