Program Picture

جنبش

فصل ۲ – قسمت ۲

۰۶ تیر ۱۳۹۸

پناهجویان یاد چالش‌هایی می‌افتند که موقع رسیدن به اروپا تجربه کردند. از شوک فرهنگی در اتریش صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه