Program Picture

جنبش

فصل ۲ – قسمت ۴

۲۷ تیر ۱۳۹۸

روح الله، علی، ایوب و خالد عقاید و امیدهایشان را برای آینده ابراز می‌کنند. آن‌ها در مورد اینکه این آینده را چطور تصور می‌کنند صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه