Program Picture

جنبش

فصل ۲ – قسمت ۵

۰۳ مرداد ۱۳۹۸

در این قسمت از برنامه با فرانس آشنا می‌شویم. وی به کمک‌کنندگان کمک می‌کرد و از آنها حمایت می‌کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه