جنبش

Program picture

جنبش

این داستان اهالی یک شهر اتریشی است که در سال ۲۰۱۵ پناهجویان را با آغوش باز پذیرفتند.

این داستان اهالی یک شهر اتریشی است که در سال ۲۰۱۵ پناهجویان را با آغوش باز پذیرفتند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه