بیان احوال میرزا محمّد نعیم سدهی اصفهانی

Program Picture

پیک یزدان

بیان احوال میرزا محمّد نعیم سدهی اصفهانی
۰۲ بهمن ۱۳۹۸

پروفسور ادوارد گرنویل براون خاورشناس شهیر انگلیسی در کتاب تاریخ ادبیات ایران از نعیم به عنوان شاعر برجستۀ بهائی و از مفاخر ادب فارسی یاد نموده و از او قصیده‌ای در یکصد و سی و دو بیت نقل کرده است. این قصیدۀ مفصله که به قصیدۀ نونّیه معروف است و در وزن و قافیۀ مشکل‌الحصولی انشاد گشته است گویای احاطۀ نعیم بر ادب فارسی و عربی و معارف فلسفی و دینی زمان است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه