Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

من کی هستم
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

مقام و شخصیت انسان از نظر شما در بین موجودات کجا قرار داره؟ آیا این مقام و شخصیت به خاطر قابلیت خاص ذاتی بهش داده شده؟ و آیا این قابلیت با توجه به جنسیت و نژاد و عقیده و جغرافیا تفاوت میکنه؟ در این برنامه به طرح موضوعاتی از این قبیل می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه