به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

program picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

در این مجموعه عوامل موثر در تعلیم و تربیت در دنیای مدرن را بررسی خواهیم کرد. عواملی که می‌توانند باعث ترقی یا تدنی انسان و نهایتا جامعه بشوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه