شما در چه زمینه‌ای استعداد دارید؟

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

شما در چه زمینه‌ای استعداد دارید؟
۲۹ آبان ۱۳۹۸

استعداد تعریفش چیه و استعدادهای فردی در کجا تشخیص داده میشن؟ سیستم آموزشی چه نقشی در تشخیص و تربیت استعداد افراد به عهده داره؟ آیا مهم‌ترین انگیزه انتخاب شغل و حرفه، داشتن استعداده یا کسب درآمد بیشتر؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه