Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

اتاق طرّاحی
۰۹ مرداد ۱۳۹۸

محیط‌های تحصیلی حدّاقل برای چند سال افراد رو پذیرا هستند؟ و آیا یک سیستم آموزشی قدرت این رو داره که قسمت‌های عمده‌ای از کیفیّت یک جامعه رو طرّاحی کنه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه