Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۲

سیستم آموزشی
۰۲ مرداد ۱۳۹۸

مدرسه در تعلیم و تربیت انسان‌ها چه نقشی داره؟ چرا و چگونه؟ در این صورت به نظر شما شخصیت و عملکرد معلم‌ها و مسئولین مدارس چه تاثیری در ساختن شخصیت بچه ها داره؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه