(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۷۲

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۷۲
۲۵ تیر ۱۴۰۱

ایساکو ساتو، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلادى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه