(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۷۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۷۱
۱۸ تیر ۱۴۰۱

لِدوک تو، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد و سه میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه