(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۷۰

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۷۰
۱۱ تیر ۱۴۰۱

هِنرى آلفرد کیسینجر، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد و سه میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه