(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۵۷

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۵۷
۱۳ فروردین ۱۴۰۱

فیلیپ جى نوئل بیکر، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و پنجاه و نه میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه