(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۲

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۲
آذر ۲۷, ۱۴۰۰

لُرد اِدگار آلِگلِنون رابِرت گاسکویین سِسیل، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و سى و هفت میلادى

ثبت نام در خبرنامه