(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۸

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۳۸
۱۳ آبان ۱۴۰۲

دفاعیات خانم شیرین عبادى، برنده جایزه صلح نوبل سال دو هزار و سه میلادى، از جامعه بهائیان ایران، موضوع این هفته معماران صلح است. (قسمت پنجم)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه