(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۹۸

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۹۸
۰۱ بهمن ۱۴۰۱

تِنزین گیاتسو، دالایى لاماى چهاردهم، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و هشتاد و نه میلادى (بخش اول)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه