(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۷۶

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۷۶
۲۲ مرداد ۱۴۰۱

بِتى ویلیامز، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد و شش میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه