(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۷۳

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۷۳
۰۱ مرداد ۱۴۰۱

شان مک براید، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه