(برندگان جایزه صلح نوبل) – بخش ۳

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – بخش ۳
۰۲ اسفند ۱۳۹۹

سال هزار و نهصد و یک میلادی و فردریک پاسه، یکی از دو برنده جایزه صلح نوبل، در آن سال می‌باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه