Program Picture

بهائیان

ایجاد الگوها و ساختارهای جدید

۲۰ آذر ۱۴۰۲

همان طور که در آموزه‌های حضرت بهاءاللّٰه آمده است، باید در افراد و ساختارهای اجتماعی در هر سطحی، از خانواده گرفته تا نهادهای جهانی تغییراتی گسترده رخ دهد. به فرمودۀ حضرت بهاءاللّٰه: «مقصود از هر ظهور ظهور تغییر و تبدیل است در ارکان عالم سرّاً و جهراً ظاهراً و باطناً». بهائیان و همۀ افرادی که دیدگاه حضرت بهاءاللّٰه را پذیرفته‌اند، به صورتی روشمند فعالیت می‌کنند تا هستۀ اصلی تمدن الهی را بسازند و الگوهای جدید زندگی فردی و جمعی و ساختارهای این سازمان نوین را ایجاد نمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه