Program Picture

موسیقی

آهنگ شمس بهاء
۰۱ آبان ۱۳۹۶

آهنگ “شمس بهاء” که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله پخش شد.

***

روزی که دنیا تیره و تار و پر از غم بود

ظلم و ستم بسیار اما آشتی کم بود

انسان در آن ظلمت به زیر ظلم اشرار

هر دم به چنگ جهل و تاریکی گرفتار

محتاج نور مهر بود و صلح و آگاهی

در عشق و نفرت محجتب مانده به گمراهی

آمد به عالم مظهر امر خداوندی

چون او جهان ندیده هرگز مثل و مانندی

شمس بهاء موعود کل انبیای حق

آن نور تابان منزل وحی و نمای حق

آمد که عصری تازه با او آغاز گردد

آهنگ زیبای طلوعی نو، ساز گردد

بنیان صلح و وحدت و عدل و وفا بگذاشت

فرمان جنگ و دشمنی را از جهان برداشت

در راه یزدان، رنج‌ها برد و ستم‌ها دید

روح جدیدی بر تن و جان امم بخشید

news letter image

ثبت نام در خبرنامه