آرزویم این است

Program Picture

موسیقی

آرزویم این است
۱۵ تیر ۱۴۰۲

آرزویم این است
غرب را بینم دست در آغوش شرق
ترک را بینم‌ همدم تاجیک
عرب مهرپرور فارس
آشنای آشنایی از هر دین و هر نژادی
ما با خدا یا بی خداییم
ما همه از یک دیاریم
قطره‌های یک دریاییم
برگ‌های یک درختیم
هم‌پرواز در آسمانیم
این یک وجب خاک یک وطن
اهل عالم هم‌وطن
این یک وجب خاک یک وطن
اهل عالم هم‌وطن
آشنای آشنایی از هر دین و هر نژادی
ما با خدا یا بی‌خداییم
ما همه از یک دیاریم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه