Program Picture

بولتن

آرزوها
۰۸ آبان ۱۳۹۹

آرزوها. تقریبا امکان ندارد هیچ انسانی در زندگی خود آرزویی نداشته یا در حال حاضر نداشته باشد. آیا می‌توان برای آرزوها حد و مرزی تعیین کرد؟ آیا همه آرزوها باید محقق شوند؟ آیا هیچ آرزویی نباید واقعی شود؟ آیا می‌توانیم دیگران را به آرزوهایشان برسانیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه