بولتن

program picture

بولتن

بولتن مجموعه‌ای است رادیویی که هر بار یک عنوان را برمی‌گزیند و آن را موضوع برنامه قرار می‌دهد. چند تن از برنامه‌سازان رادیو پیام دوست از مجموعه PersianBMS در قالب موضوع برنامه نظرات و افکار خود را، هر کدام طی یک برنامه مستقل با شما سهیم می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه