شوق یادگیری (۱۱) – موسیقی و درس

پاسخ به سؤال خیلی از والدین که می پرسند آیا شنیدن موسیقی هنگام درس خواندن ضرر ندارد؟