۱۱ سپتامبر و تاملی در مفهوم قدرت

Program Picture

این روزها

۱۱ سپتامبر و تاملی در مفهوم قدرت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲

کارکرد قدرت را نمی‌توان و نباید انکار کرد. قدرت را می‌توان به عنوان قابلیتی نامحدود برای ایجاد دگرگونی و تحول در نظر گرفت که در تمامیت نوع انسان جای دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه