«فکر جنگ را با فکر قوی‌تر صلح مقاومت کنید»

Program Picture

این روزها

«فکر جنگ را با فکر قوی‌تر صلح مقاومت کنید»
۰۱ آبان ۱۴۰۲

در این روزهای آغشته به سیاهی جنگ و خون‌ریزی و ظلمت ویرانی و انسان‌ستیزی، تاملی داریم در پاره‌ای از آموزه‌های حضرت عبدالبهاء که تمامی لحظات زندگی پربار خود را وقت ترویج صلح و آشتی و اشاعه نور محبت و دوستی و تحکیم پیوند اتحاد و یگانگی در میان مردم جهان کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه