به مناسبت روز صلح جهانی

Program Picture

این روزها

به مناسبت روز صلح جهانی
۳۱ شهریور ۱۳۹۹

روز صلح شاید به مفهوم ویژه فقدان جنگ و خشونت باشد، اما مفهوم حقیقی آن اتحاد و یگانگی نوع بشر و استقرار مدنیتی نوین و جهانی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه