ارزش‌های انسانی در تحکیم اساس خانواده

Program Picture

این روزها

ارزش‌های انسانی در تحکیم اساس خانواده
۲۳ بهمن ۱۴۰۲

«فرزندان باید آن‌چنان تربیت شوند که هر انسانی را بدون در نظر گرفتن دین، قوم و یا هر گونه تعلق دیگری هم‌نوع خود دانسته گرامی شمرند و به این بیان که نمایان‌گر روح این زمان است ناظر باشند: «سراپردهٴ یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه