Program Picture

کنکاش

کسب، توزیع و استفاده از ثروت

۰۳ مهر ۱۳۹۹

تعامل فزاینده جامعه بهائی با اجتماع به این معناست که بعد اقتصادی حیات اجتماعی باید مستمرا مورد توجه بیشتر قرار گیرد. نصایح بهائی باید به نحو فزاینده‌ای الهام بخش روابط اقتصادی در خانواده‌ها باشد. احبا هر جا که ساکنند باید ورای ارزش‌های رایج در نظم کنونی محیط شان به اجرای تعالیم الهی در زندگی روزمره توجه نمایند. کمک‌های فردی و جمعی خود را در جهت عدالت اقتصادی و اجتماعی در محل سکونت خویش ارائه دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه