Program Picture

کنکاش

جهان امروز و جهان فردا

۲۷ شهریور ۱۳۹۹

حضرت بهاءالله در آثار مبارکه خود یک نظام اقتصادی را ارائه نفرموده‌اند، ولی سازماندهی جامعه بشری موضوعی است که به کرات در تعالیم آن حضرت آمده. نظم آینده مورد نظر حضرت بهاءالله به مراتب فراتر از تصورات نسل حاضر است. ظهور این نظم بستگی به جهد بلیغ پیروان آن حضرت در راه اجرای تعالیم الهی در عصر حاضر دارد. بیاموزیم چگونه می‌توان رفاه جمعی را از طریق عدالت و سخاوت، همکاری و مساعدت متقابل ترویج داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه