Program Picture

کنکاش

آنچه باید بر وجدان بشریت سنگینی نماید

۱۰ مهر ۱۳۹۹

نیروهای مادی‌گرا، افکار کاملا متضادی رواج می‌دهند از جمله اینکه خوشحالی، نتیجه کسب مستمر اموال است؛ فرد هر چه بیشتر داشته باشد بهتر است. نگرانی درباره محیط زیست مربوط به زمانی دیگر است. بی‌تفاوتی نسبت به مشقات دیگران امری عادی می‌شود. تفریحات و سرگرمی‌های پریشان‌کننده حریصانه دنبال می‌گردد. بهائیان واقفند که چنانچه برای هشیار ماندن نسبت به این اثرات تلاش نکنند آنان نیز نگرشی مادی‌گرا اتخاذ می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه