کنفرانس تحول جهانی

Program Picture

خبرنگار

کنفرانس تحول جهانی
۲۹ مهر ۱۳۹۴

گزارش ویژه: کنفرانس “تحول جهانی؛ مفاد و تجزیه و تحلیل برای صلح پایدار” در مرکز کرسی بهائی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند.

گفتگو با: خانم دکتر آن-ماری گوتز، استاد دانشگاه نیویورک.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه