کنفرانس‌های جهانی و نقشه ۹ ساله

Program Picture

خبرنگار

کنفرانس‌های جهانی و نقشه ۹ ساله
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

گفتگو با: سوزان، مهیار، نسرین، هوشمند، بهنام و گیتا

بهائیان به همراه دوستان و همراهان خود در بیش از ده هزار کنفرانس در جهان، برای تحول و سازندگی در جوامع خود مشورت و برنامه‌ریزی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه