فقره شصت و چهارم

Program Picture

کلمات مکنونه

فقره شصت و چهارم
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

ای ظالمان ارض

از ظلم دست خود را کوتاه نمائید که قسم یاد نموده‌ام از ظلم احدی نگذرم و این عهدی است که در لوح محفوظ محتوم داشتم و به خاتم عز، مختوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه