فقره شصت و پنجم

Program Picture

کلمات مکنونه

فقره شصت و پنجم
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

ای عاصیان

بردباری من شما را جری نمود و صبر من شما را به غفلت آورد که در سبیل‌های مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بی باک می‌رانید. گویا مرا غافل شمرده‌اید و یا بی‌خبر انگاشته‌اید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه