Program Picture

کلمات مکنونه

فقره دوم
۱۵ دی ۱۳۹۸

ای پسر روح

هر طیری را نظر بر آشیان است و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر طیور افئده عباد که به تراب فانی قانع شده از آشیان باقی دور مانده‌اند و به گِل های بعد توجه نموده از گل‌های قرب محروم گشته‌اند. زهی حیرت و حسرت و افسوس و دریغ که به ابریقی از امواج بحر رفیق اعلی گذشته‌اند و از افق ابهی دور مانده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه