نابردباری و گروه‌های متعصب و افراطی

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

نابردباری و گروه‌های متعصب و افراطی
۲۵ اسفند ۱۳۹۸

بهزاد: این گروه‌ها، گروه‌هایی هستن که به بهانه‌های به ظاهر مذهبی دست به خشونت‌های سیستماتیک و منظم می‌زنن و از این خشونت و زور بر علیه حکومت‌ها و مردم استفاده می‌کنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه