رفع تبعیض و تعصب

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

رفع تبعیض و تعصب
۱۱ اسفند ۱۳۹۸

این قسمت اعلامیه سازمان ملل در مورد رفع تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب و یا عقیده را بررسی می‌کند. این اعلامیه را مجمع عمومی سازمان ملل در بیست و پنجم نوامبر ۱۹۸۱ تصویب کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه