سبک شناسی شعر – بخش ۵

Program Picture

کافه گپ

سبک شناسی شعر – بخش ۵
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

ویژگی‌های سبک عراقی در گپ و گفت پارسا فنائیان و رامان شکیب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه